Bir iş yerinde iş sözleşmesinin işverenler tarafından tek taraflı olarak feshedilmesi öncelikle fesih anında ve daha sonrasında birçok soruyu da beraberinde getirmektedir.

İŞVEREN SÖZLEŞMEYİ HANGİ HALLERDE FESHEDEBİLİR


4857 sayılı İş Kanunu’na göre, süresi belli olsun ya da olmasın, işveren kanunda öngörülen ve Yargıtay kararları çerçevesinde şekillenen usullere uygun olarak bazı hallerde iş sözleşmesinin süresinin bitmesini ya da bildirim süresini beklemeden çalışanın iş sözleşmesini feshedebilir. İş sözleşmesinin haklı nedenle bildirimsiz (derhal) fesih gerektiren haklı sebepler, İş Kanunu'nda işçi ve işveren açısından ayrı maddeler halinde düzenlenmiştir. Peki, işveren hangi durumlarda iş sözleşmesini feshedebilir?

SAĞLIK NEDENLERİ

‘İşçinin Kusurlu Davranışı Sonucu Hastalanması veya Sakatlanması’
İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa veya sakatlığa uğraması sonucunda ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla doğacak devamsızlığa uğraması durumunda iş sözleşmesi, işveren tarafından bildirimsiz olarak feshedilebilmektedir.

‘ İşçinin Tedavi Edilemeyecek Hastalığa Tutulması’
İşçinin tedavi edilemeyecek nitelikte hastalığa tutulduğunun ve iş yerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun sağlık kurulunca saptanması durumunda işverenin iş sözleşmesini bildirimsiz olarak feshetme hakkı bulunmaktadır. Böyle durumlarda işçiye yükletilebilecek kusur bulunup bulunmadığı hususu önem taşımamaktadır.

‘İşçinin Kusuru Bulunmaksızın Hastalık veya Kazaya Uğraması, Gebelik ve Doğum Nedeniyle Devamsızlıkta Bulunması’
İşçinin kusuru bulunmaksızın hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi nedenlerle işe devamsızlığı durumunda, iş sözleşmesinin işveren tarafından bildirimsiz olarak feshedilebilmesi için, işçinin iş yerindeki çalışma süresine (kıdemine) göre belirlenen altı hafta aşan devamsızlık yapılmış olması koşulu bulunmaktadır. Bu altı haftalık süre, doğum ve gebelik hallerinde doğumdan önce sekiz hafta ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı haftalık sürenin sonundan itibaren hesaplanması gerekmektedir.

AHLAK VE İYİ NİYET KURALLARINA UYMAYAN DURUMLAR


‘ İşçinin İşvereni Yanıltması’
İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıf veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması durumunda işveren iş sözleşmesini bildirimsiz olarak feshedebilir.

‘ İşçinin Namus ve Şerefe Dokunacak Davranışlarda Bulunması’
İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması durumunda işverenin iş sözleşmesini bildirimsiz olarak feshetme hakkı bulunmaktadır.

‘ İşçinin Bir Başka İşçiye Cinsel Tacizde Bulunması’
İşçinin iş yerindeki herhangi bir işçiye cinsel tacizde bulunması durumunda işverenin iş sözleşmesini bildirimsiz olarak feshetme hakkı bulunmaktadır.

‘ İşçinin Sataşmada Bulunması’
İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması durumunda işverenin iş sözleşmesini bildirimsiz olarak feshetme hakkı bulunmaktadır.

‘ İşçinin Doğruluk ve Bağlılığa Uymayan Davranışlarda Bulunması’

Bunlar da İlginizi Çekebilir

SARIZEYBEK MEDYA

Güncel Haber www.sarizeybekhaber.com.tr
Güncel Araştırma www.bilgeturkstrateji.com
Video Haber www.bilgeturktv.com
Özel Haber www.e-sarizeybek.com
KİTAP www.sarizeybekhaber.com.tr
ÖZGEÇMİŞİ